Můžeme Vám pomoci?

 

1. Nezletilé dítě: V případě, že potřebuješ pomoci, kontaktuj nás na krizový mobil tel. čísla 724 567 560, 724 667 626. Můžeš nám také napsat na e-mail sarka.kupcakova@fod.cz nebo marta.solichova@fod.cz můžeš přijít osobně.

2. Rodiče a příbuzní dítěte: O umístění  Vašeho dítěte do našeho zařízení můžete požádat, pokud se o své dítěte ze závažného důvodu nemůžete postarat, tj. nemáte dostatek finančních prostředků, přišli jste o bydlení nebo dlouhodobě onemocněli. V takovémto případě nás kontaktujete na výše uvedeném čísle nebo emailu. 

V případě, že máte podezření z týrání nebo zneužívání dítěte ve Vašem okolí, ohlaste prosím tuto skutečnost na linku 158.

Dítě lze do Klokánku přijmout na základě soudního rozhodnutí nebo na základě smlouvy o poskytování ochrany a pomoci.

Smlouva o poskytování ochrany a pomoci může být sepsána:

s dítětem

s dítětem zastoupeným obecným úřadem obce s rozšířenou působností (OSPOD)

s dítětem zastoupeným matkou, otcem, poručníkem, pěstounem,jinou osobou odpovědnou za výchovu dítěte.

U příjmu dítěte budeme požadovat tyto doklady dítěte:

- rodný list nebo jeho kopii,

- průkaz zdravotní pojišťovny (pokud není k dispozici, uvést alespoň zdravotní pojišťovnu),

- očkovací průkaz,

- občanský průkaz (u dítěte od 15ti let),

- a dále budeme potřebovat k ověření  totožnosti  občanský průkaz rodičů či jiný průkaz totožnosti (např. pas).

Dále:

- léky, pokud dítě nějaké užívá, s popisem používání,

- seznam všech věcí, které si dítě do zařízení přináší.

- podání informací ohledně dítěte, např. jaké má zvyklosti, zda je přecitlivělé na nějaké potraviny,  čeho se bojí, aj.

 

Délka pobytu dítěte v zařízení nesmí přesáhnout dobu 6 měsíců.

 

-       3 měsíce na základě Smlouvy se zákonným zástupcem; v případě opakované Smlouvy zákonného zástupce o umístění dítěte může být dítě přijato v délce dalších 3 měsíců jen s předchozím písemným souhlasem obecního úřadu s rozšířenou působností (OSPOD),

-        6 měsíců na základě žádosti obecního úřadu obce s rozšířenou působností a na vlastní žádost dítěte (pokud rodiče s pobytem souhlasí). Výj

-        tak, jak je uvedeno v rozhodnutí soudu

 

Úhrada za pobyt a péči:

 

Výše úhrady za pobyt a péči o dítě, dle § 42 zákona č. 359/99 Sb., o sociálně-právní ochraně dětí. Rozhodným kritériem je věk dítěte, kterého dosáhne v kalendářním měsíci, za který příspěvek náleží.

Příspěvek se na žádost rodičů nebo z našeho podnětu může snížit nebo nevyžadovat, jestliže:

  • rodičům nebo rodině by po zaplacení poklesl příjem pod součet částky životního minima podle zákona o životním a existenčním minimu a částky normativních nákladů na bydlení podle zákona o státní sociální podpoře, nebo by byl nižší než 100,- Kč.
  • rodiče jsou příjemcem dávky v hmotné nouzi. (Kopii rozhodnutí o hmotné nouzi je třeba doložit, současně každého půl roku je třeba doložit výši příjmu)

Pokud se zařízení vyplácí přídavek na dítě, snižuje se o jeho výši příspěvek za pobyt. Za období kratší než kalendářní měsíc se výše příspěvku stanoví podle počtu dnů.

Příspěvek se platí v hotovosti v zařízení nebo poštovní poukázkou na adresu zařízení, případně převodem na účet. Číslo účtu Klokánku Olomouc: ČSOB 230 059 008/0300, var. symbol uvádí se prvních 6 čísel z rodného čísla dítěte. Úhrada je splatná nejpozději do 15. dne následujícího kalendářního měsíce.

 

 

 

 

 

 

 

 

Projekt je spolufinancován
z rozpočtu
Olomouckého kraje.

logo-olomouckeho-kraje (2).jpg

SEO

Klokánek Olomouc
Peřinova 2, 779 00
klokanekolomouc