Můžeme Vám pomoci?


1. Nezletilé dítě: V případě, že potřebuješ pomoci, kontaktuj nás na krizový mobil tel. čísla 724 567 038. Můžeš nám také napsat na e-mail jana.vlckova@fod.cz nebo marta.solichova@fod.cz můžeš přijít osobně.

2. Rodiče a příbuzní dítěte: O umístění  Vašeho dítěte do našeho zařízení můžete požádat, pokud se o své dítěte ze závažného důvodu nemůžete postarat, tj. nemáte dostatek finančních prostředků, přišli jste o bydlení nebo dlouhodobě onemocněli. V takovémto případě nás kontaktujete na výše uvedeném čísle nebo emailu. 

V případě, že máte podezření z týrání nebo zneužívání dítěte ve Vašem okolí, ohlaste prosím tuto skutečnost na linku 158.

--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Dítě lze do Klokánku přijmout:

  • na základě rozhodnutí soudu,
  • na základě žádosti obecního úřadu obce s rozšířenou působností (OSPOD)
  • na základě žádosti zákonného zástupce dítěte, tzv. Dohoda,
  • požádá-li o to dítě samo.
  • U příjmu dítěte budeme požadovat tyto doklady dítěte:

- rodný list nebo jeho kopii,

- průkaz zdravotní pojišťovny (pokud není k dispozici, uvést alespoň zdravotní pojišťovnu),

- očkovací průkaz,

- občanský průkaz (u dítěte od 15ti let),

- a dále budeme potřebovat k ověření  totožnosti  občanský průkaz rodičů či jiný průkaz totožnosti     (např. pas).

  Dále:

- léky, pokud dítě nějaké užívá, s popisem používání,

- seznam všech věcí, které si dítě do zařízení přináší.

Budeme rádi, když nám budou sděleny okolnosti týkající se dítěte, co má rádo, co mu chutná a nechutná, zda je přecitlivělé na nějaké potraviny, jaké má zvyklosti, čeho se bojí, aj.


Délka pobytu dítěte v zařízení může trvat nejdéle:


-          3 měsíce na základě žádosti zákonného zástupce; v případě opakované žádosti zákonného zástupce o umístění dítěte může být dítě přijato v délce dalších 3 měsíců jen s předchozím písemným souhlasem obecního úřadu s rozšířenou působností (OSPOD),

-          6 měsíců na základě žádosti obecního úřadu obce s rozšířenou působností a na vlastní žádost dítěte (pokud rodiče s pobytem souhlasí). Výjimečně lze tato doba prodloužit. Celková doba nepřetržitého pobytu dítěte v zařízení nesmí přesáhnout dobu 12 měsíců.

-          tak, jak je uvedeno v rozhodnutí soudu


Úhrada za pobyt a péči:


V níže uvedené tabulce je uvedena výše úhrady za pobyt a péči o dítě, dle § 42 zákona č. 359/99 Sb., o sociálně-právní ochraně dětí. Rozhodným kritériem je věk dítěte, kterého dosáhne v kalendářním měsíci, za který příspěvek náleží.

Věk dítěte

Výše příspěvku za celý měsíc

                   0 -  5 let

2.784,- Kč

                   6 - 14 let

3.424- Kč

                  15 - 18 let

3.920,- Kč

Příspěvek se na žádost rodičů nebo z našeho podnětu může snížit nebo nevyžadovat, jestliže:

  • rodičům nebo rodině by po zaplacení poklesl příjem pod součet částky životního minima podle zákona o životním a existenčním minimu a částky normativních nákladů na bydlení podle zákona o státní sociální podpoře, nebo by byl nižší než 100,- Kč.
  • rodiče jsou příjemcem dávky v hmotné nouzi.(Kopii rozhodnutí o hmotné nouzi je třeba doložit, současně každého půl roku je třeba doložit výši příjmu)

Pokud se zařízení vyplácí přídavek na dítě, snižuje se o jeho výši příspěvek za pobyt. Za období kratší než kalendářní měsíc se výše příspěvku stanoví podle počtu dnů.

Příspěvek se platí v hotovosti v zařízení nebo poštovní poukázkou na adresu zařízení, případně převodem na účet. Číslo účtu Klokánku Olomouc: ČSOB 230 059 008/0300, var. symbol uvádí se prvních 6 čísel z rodného čísla dítěte. Úhrada je splatná nejpozději do 15. dne následujícího kalendářního měsíce.