Klokánek Olomouc

Klokánek  Olomouc byl slavnostně otevřený 1. listopadu 2013. Přechodné útočiště zde našlo 482 dětí. V ojedinělých případech  byl pobyt dítěte i opakovaný.

V Klokánku jsou standartním způsobem zařízené 4 byty (3+kk), kde se střídavě po jednom týdnu starají dvě „tety" o čtyři děti. Tímto se pro děti stávají určitým pocitem jistoty jenom dvě „tety", které považují za „své". „Tety" mají profesionální přístup a současně dětem vytváří láskyplné, podnětné a harmonické prostředí, aby  situaci, kdy nemohou být ve své vlastní rodině zvládaly co nejlépe.

 • „teta" zajišťuje pravidelnou stravu 
 • stará se o domácnost
 • pomáhá s přípravou do školy; doprovodem do školy
 • pomáhá při osobní hygieně malých dětí, zajišťuje ošacení
 • poskytuje výchovnou péči
 • hraje si s dětmi
 • navštěvuje v případě potřeby dětského lékaře (lékařskou péči v průběhu pobytu zajišťuje u olomouckých dětí stávající lékař, u mimo olomouckých dle domluvy)

„Teta" se dětem věnuje jako v běžné rodině.  Stará se o ně navštěvuje v případě potřeby další odborníky (logoped apod.) a současně jim dává dostatek lásky a citu, čehož se mnohdy některým dětem nedostávalo.

V našem Klokánku pracuje osm stálých „tet“, „strýc" (správce) a jedna tzv. denní „ teta“. Ta dochází na osmihodinové směny a pomáhá stálým „tetám“ s provozem domácnosti, nákupy, doprovodem dětí do škol či na lékařská vyšetření.

    

Sociální pracovnice i další personál v průběhu pobytu dítěte v Klokánku pomáhá rodině  s řešením  sociální situace prostřednictvím sociálního poradenství. Pomáhá při vyřizování a zajišťování záležitostí týkajících se dítěte. Pomáhá zajistit odbornou pomoc apod. Vede spisovou dokumentaci. Tvoří individuální plán sociálně-právní ochrany dítěte. Zajišťuje volnočasové aktivity pro dítě. Spolupracuje se školou, školkou, orgánem sociálně právní ochrany, úřadem práce a dalšími subjekty a institucemi

Spolupráce

Při práci s rodinou dítěte spolupracujeme s orgánem sociálně právní-ochrany dětí. Prioritou je sanace rodiny a aktivizace rodičů tak, aby se děti mohly co nejdříve vrátit zpět do své biologické rodiny. Pokud to není možné, příslušné státní orgány se snaží o co nejrychlejší umístění dítěte do trvalého prostředí, do náhradní rodiny (osvojení, pěstounská péče.)

Magistrát města Olomouce

OSPOD: Olomouc, Prostějov,Litovel, Kroměříž, Uničov, Lipník nad Bečvou, Vyškov, Hranice na Moravě, Žďár nad Sázavou, Jindřichův Hradec,  Rýmařov, Bruntál, Šternberk, Konice …

Domov pro ženy a matky s děti Olomouc

Krajský úřad

Odbor sociálních věcí, oddělení sociálně-právní ochrany,

agenda sociálně-právní ochrany dětí

Mateřské školy, základní školy, lékaři, psychologové, policie …

JIKA – Olomoucké dobrovolnické centrum, z.s. …

 

 

 

Vnitřní řád

Zařízení pro děti vyžadující okamžitou pomoc Klokánek Fondu ohrožených dětí

Peřinova 341/2, 779 00 Olomouc

 Odpovědný pracovník: Mgr. Šárka Kupčáková,  ředitelka Klokánku

 

 

I.

Zřízení a základní cíl zařízení Klokánek FOD

 

 1. Zařízení pro děti vyžadující okamžitou pomoc Klokánek FOD (dále jen zařízení) je zřízeno a provozováno Fondem ohrožených dětí, z.s, na základě pověření Ministerstva práce a sociálních věcí ze dne 11. 5. 2001, č. j. 24408/2001.

   

 2. Zařízení pro děti vyžadující okamžitou pomoc poskytují ochranu a pomoc dítěti, které se ocitlo bez jakékoliv péče nebo jsou-li jeho život nebo příznivý vývoj vážně ohroženy anebo ocitlo-li se dítě bez péče přiměřené jeho věku, jde-li o dítě tělesně nebo duševně týrané nebo zneužívané anebo o dítě, které se ocitlo v prostředí nebo situaci, kdy jsou závažným způsobem ohrožena jeho základní práva. Ochrana a pomoc takovému dítěti spočívá v uspokojování základních životních potřeb, včetně ubytování, v zajištění zdravotních služeb a v psychologické a jiné obdobné nutné péči.

   

 3. Ochrana a pomoc zařízení spočívá v okamžitém poskytnutí pomoci formou ubytování a rodinného způsobu péče všem dětem uvedeným v § 42 zákona o sociálně-právní ochraně dětí č. 359/1999 Sb.  Rovněž tak zařízení poskytuje adekvátní lékařskou, psychologickou a jinou potřebnou formu péče, vyžaduje-li ji nejlepší zájem dítěte. Péče o děti v zařízení respektuje všechny poznatky současné pediatrie, psychologie, pedagogiky a rovněž platnou judikaturu.

   

 4. Zařízení je určeno dětem ve věku od narození do 18-ti let.

   

 5. Cílem zařízení je pomoc dítěti, rodinným způsobem péče a s pomocí týmu odborníků. Současně využít všech metod sociální práce k co nejrychlejšímu trvalému vyřešení sociálně právní situace dítěte, tak aby byl zajištěn jeho pozitivní vývoj, tj. plné psychické, fyzické a sociální blaho. Cílem pobytu dětí v zařízení je vytvořit dětem ovzduší spokojenosti a pohody.

   

   

  II.

  Podmínky přijetí dítěte

   

  1) Dítě se umísťuje v zařízení pro děti vyžadující okamžitou pomoc

   

  a) na základě rozhodnutí soudu,

   

  b) na základě žádosti obecního úřadu obce s rozšířenou působností,

   

  c) na základě žádosti zákonného zástupce dítěte, nebo

   

  d) požádá-li o to dítě.

   

  2) Počet dětí umístěných v zařízení pro děti vyžadující okamžitou pomoc nesmí přesáhnout 16 dětí, tento počet dětí může být překročen jen v případě, že do péče zařízení pro děti vyžadující okamžitou pomoc budou svěřeni sourozenci. V Klokánku FOD v Olomouci jsou 4 byty, tzn. celková kapacita je 16 dětí.

   

  3) Jeden zaměstnanec zařízení pro děti vyžadující okamžitou pomoc může současně zajišťovat osobní péči nejvýše o 4 děti svěřené do péče zařízení.

   

  4) Ve všech výše uvedených případech uvedených v oddílu II, odst. 1 je nutno bezodkladně informovat formou Hlášení o přijetí dítěte do zařízení pro děti vyžadující okamžitou pomoc místně příslušný orgán SPO.

   

  5) Dítě lze přijmout kdykoli, neboť provoz zařízení je celoroční, nepřetržitý.

   

   

  III.

  Základní principy péče v zařízení

   

 1. Zařízení Klokánek FOD  Peřinova 341/2, má 4 plnohodnotné bytové  jednotky, v nichž o děti pečují dvě dospělé osoby (dále teta), které se v týdenních intervalech střídají.  Tety zajišťují obdobnou péči o děti jako v běžné funkční rodině (konkrétněji viz níže).

   

  2) Zařízení pro děti vyžadující okamžitou pomoc Klokánek FOD

   

  a) zabezpečuje plné přímé zaopatření dítěte v zařízení spočívající v poskytování ubytování, stravování a ošacení,

  b) poskytuje výchovnou péči,

  c) zajišťuje poskytnutí zdravotních služeb,

  d) poskytuje poradenství dítěti, jeho rodičům nebo osobám odpovědným za výchovu dítěte,

  e) zajišťuje pomoc při přípravě dětí na školní vyučování a doprovod dětí do školy,

  f) vytváří podmínky pro zájmovou činnost dětí,

  g) je povinno poskytovat dítěti odbornou péči prostřednictvím sociálního pracovníka a psychologa,

  h) je povinno spolupracovat s rodinou dítěte a poskytnout této rodině pomoc při vyřizování a zajišťování záležitostí týkajících se dítěte, zajistit jim terapii, v souladu s Individuálním plánem ( Individuální plán ochrany dítěte)

            i) je povinno vydat Vnitřní řád zařízení pro děti vyžadující okamžitou pomoc,

           který vychází z vymezení činnosti zařízení tímto zákonem.

   

 2. Zájemce o práci musí splňovat potřebné předpoklady: vzdělání, bezúhonnost, prioritou při výběru uchazečů na pracovní pozici tety je osobnostní zralost, emocionální vřelost a empatie. Každý zaměstnanec musí absolvovat standardizované psychologické vyšetření, které eliminuje patologické osobnosti, které by mohly mít nepříznivý vliv na děti umístěné v zařízení.

 3. Zájemkyně o práci (tety) musí absolvovat v zařízení zácvikový týden-dobrovolná práce v rozsahu stanoveném zřizovatelem (7dní).

  4) V jednotlivých bytech bydlí nejvýše čtyři děti, toto pravidlo je dále upřesněno:

  1. výjimkou jsou sourozenecké skupiny o větším počtu dětí;

  2. vždy o max. 4 děti pečuje 1 osoba.

    

 1. Délka pobytu dítěte v zařízení je individuální a odvíjí se od doby potřebné pro dlouhodobé vyřešení jeho sociálně-právní situace. Podmínky délky pobytu dětí přijatých od 1. 1. 2013 upravuje novela zákona o sociálně – právní ochraně dětí.

  Délka pobytu dítěte v zařízení pro děti vyžadující okamžitou pomoc může trvat nejdéle po dobu

   

  a) 3 měsíců od jeho umístění do zařízení pro děti vyžadující okamžitou pomoc na základě žádosti zákonného zástupce dítěte; v případě opakované žádosti zákonného zástupce o umístění dítěte v zařízení pro děti vyžadující okamžitou pomoc může být dítě přijato do péče zařízení v délce dalších 3 měsíců jen s předchozím souhlasem obecního úřadu obce s rozšířenou působností,

   

  b) 6 měsíců, je-li dítě umístěno v zařízení pro děti vyžadující okamžitou pomoc na základě žádosti obecního úřadu obce s rozšířenou působností nebo na základě žádosti dítěte, jestliže s pobytem dítěte vyslovil souhlas rodič nebo jiná osoba odpovědná za výchovu dítěte; výjimečně lze tuto dobu prodloužit v případě, že si rodiče nebo jiné osoby odpovědné za výchovu dítěte prokazatelně upravují své poměry tak, aby mohli převzít dítě do osobní péče; celková doba nepřetržitého pobytu dítěte v zařízení nesmí přesáhnout dobu 12 měsíců,

   

  c) stanovenou v rozhodnutí soudu o výchovném opatření podle § 13a, kterým byl nařízen pobyt dítěte v zařízení pro děti vyžadující okamžitou pomoc, nebo po dobu, po kterou trvá rozhodnutí soudu o svěření dítěte do péče zařízení pro děti vyžadující okamžitou pomoc podle § 46 zákona o rodině.

   

  6) Osobní kontakty s rodiči a dalšími blízkými, s nimiž se dítě chce vídat, jsou v zařízení možné denně.  Zpravidla je využíván kontakt během dne od 9:00- 18:00 hodin, nejlépe je, když se rodiče s tetou domluví na době (při předem neohlášené návštěvě by se mohlo stát, že děti budou s tetou mimo zařízení, např. na vycházce, v obchodě, apod.).

  1. rodiče a další blízcí si mohou dítě brát mimo areál zařízení na procházky či dočasné pobyty, pokud tomu nebrání závažné důvody;

  2. pokud je dítě v zařízení umístěno soudním rozhodnutím a jeho blízcí si jej chtějí vzít na dočasnou návštěvu (viz §30 zák. č. 359/1999 Sb.), je zapotřebí si pro každou takovou návštěvu vyžádat písemný souhlas orgánu SPO.

    

   7) Pracovníci zařízení umožňují dětem kromě osobních kontaktů, také telefonický a písemný kontakt se svými blízkými, a to i na náklady zařízení.

    

   IV.

   Povinnosti osob pečujících o děti (tety), (viz. Metodika pro tety)

    

   1) Teta je povinna osobně zajišťovat celkovou péči o svěřené děti na principech rodinné výchovy, a to konkrétně:

  1. dbát o jejich řádný fyzický, citový, rozumový a mravní vývoj,

  2. vykonávat nad dětmi dohled přiměřený věku, vytvořit jim bezpečné, citově vřelé a vlídné rodinné prostředí, adekvátně saturovat jejich potřeby, zejména citové,

  3. vhodnými činnostmi a s pomocí odborníků co nejvíce rozvíjet dovednosti a znalosti dětí,

  4. dbát na řádnou školní přípravu dětí a být v pravidelném kontaktu se školou, denně kontrolovat žákovskou knížku, dbát na správné a pravidelné nošení pomůcek, vypracovávání domácích úkolů, pomáhat dětem s učením,

  5. používání fyzických nebo ponižujících trestů, kárat děti křikem či jakýmkoli jednáním, které by děti vystavovalo posměchu druhých; je naprosto nepřípustné,

  6. současně je ale nutno být při výchově důsledným, dbát na to, aby děti respektovaly pravidla slušného chování, usměrňovat jejich jednání, pozitivně motivovat,

  7. přiměřeně jejich věku děti zapojovat do běžných domácích prací, vést děti k pořádku a čistotě, hygienickým návykům,

  8. osobně připravovat stravu pro děti, respektovat při tom platná pravidla pro přípravu a uchovávání jídel a zacházení s jednotlivými druhy potravin, viz.  Metodika pro stravování.  Dětem nelze připravovat jiné diety než ty, které jsou doporučeny lékařem (nepřípustná je např. vegetariánská či veganská strava).

    

 1. V případě výchovných obtíží s konkrétním dítětem má teta možnost obrátit se na odborníky (psycholog, apod.), kteří jsou k dispozici v zařízení. Všechny obtíže spojené s péčí o dítě je vždy nutno sdělit sociálnímu pracovníkovi zařízení, který vede spis konkrétního dítěte.

 2. Léky a jiné zdraví škodlivé nebo nebezpečné látky nutno udržovat mimo dosah dětí, v uzamykatelné skříňce.

 3. V bytech a společných prostorách je nutno udržovat čistotu a pořádek. Teta vždy dohlíží na to, aby si děti, za něž je odpovědná, po sobě uklidily hračky na dvorku apod.

 4. Kočárky a další společné vybavení, které je společné (kola, koloběžky) je nutno udržovat v pořádku a čistotě, každé poškození neprodleně nahlásit. Opravu a údržbu má ve své kompetenci správce objektu, řidič/údržbář.

 5. Při společném odchodu z bytu je teta povinna zajišťovat okna a dveře před nežádoucím vniknutím.

 6. Vést Pracovní záznamy dítěte - o chování, projevech a zdravotním stavu svěřených dětí, dále se do sešitu zaznamenávají všechny specifické činnosti konané s dítětem (logopedická, grafomotorická cvičení atd..) – na každé dítě zvlášť. Tyto Pracovní záznamy dítěte se po odchodu dítěte ze zařízení stávají součástí spisové dokumentace. Sdělení mezi tetami se zapisuje do Sešitu pro předávání směny.  

 7. Teta píše jídelníček (formulář: Jídelníček), který průběžně kontroluje administrativní pracovník.

 8. Všechny závažné informace, které se teta dozví od dítěte, je nutno sdělit sociálnímu pracovníkovi a taktéž uvést  v Pracovních záznamech dítěte.  Teta má právo být v plném rozsahu informována o důvodech umístění dítěte a průběhu jeho pobytu.

  10)Teta je povinna účastnit se pracovních porad, supervizních sezení, školení –

        všech aktivit, které jsou organizovány, aby byla péče o děti co nejkvalitnější.

 1. Teta je povinna – pokud to situace vyžaduje – účastnit se práce s rodinami svěřených dětí. 

 2. Na výzvu zaměstnavatele se zúčastňovat se svěřenými dětmi prázdninových pobytů.

 3. Je nezbytně nutné osobně podávat aktuální informace o dětech protisměně. K tomuto účelu (mimo slovní komunikace) slouží  Sešit pro předávání směny. V zájmu dětí je nutno, aby spolu dvě střídající se tety co nejvíce spolupracovaly, byly jednotné v pravidlech péče o děti, vzájemně se informovaly a společně řešily výrazně sporné body výchovy. Byt si tety předávají v pořádku, uklizený a čistý.

 4. Je v nejlepším zájmu dětí, aby tety z jednotlivých bytů během péče o děti spolupracovaly a vycházely si vstříc.

 5. Cílem pobytu dětí v zařízení  je vytvořit dětem ovzduší spokojenosti a pohody, kdy všichni pracovníci zařízení jsou pro děti oporou, vřelými pozitivními vzory a osobnostmi.

 6. Týdenní finanční příspěvky poskytované pro péči o děti je teta povinna vyúčtovat vždy na konci měsíce. Všechna vydání je nutno doložit účetními doklady.

   

  V.

  Režim dne

   

 1. O děti nepřetržitě pečuje teta v závislosti na věku, vyspělosti a zdravotním stavu dítěte. U dětí zejména kojeneckého a batolecího věku a u dětí nemocných konzultuje vhodný režim dne s pediatrem a dbá jejích pokynů, jakož i pokynů případných odborných lékařů.

 2. Den probíhá v závislosti na věku dítěte a odpovídá péči ve funkční rodině.  Teta, pečuje o svěřené děti, o domácnost, připravuje jídlo. Hraje si s dětmi, chodí na procházky, na nákupy. Dětem poskytuje vhodnou stravu, adekvátní oblečení, dostatek odpočinku a dbá o jejich hygienu

 3. Večerní hygiena dětí probíhá průběžně před spaním. Ukládání k spánku závisí na věku dětí, v době od 19:00 do 21:00 hodin. Starší děti, pokud nejdou druhý den do školy, mohou být vzhůru (s ohledem na věk) déle, nejpozději však do 22:00 hodiny.

 4. Je jednoznačným přínosem trávit s dětmi čas mj. výlety, procházkami, návštěvou kina či divadla.

   

  VI.

  Povinnosti sociálních pracovníků zařízení (viz. Metodiky pro sociální pracovníky)

   

   1. Vede evidenci o dětech v zařízení, která obsahuje:

    1. jméno a příjmení dítěte, pokud je známo,

    2. datum narození dítěte, pokud je známo; není-li známo datum narození dítěte, uvede se přibližný věk dítěte,

    3. adresu místa trvalého pobytu; není-li známa adresa místa trvalého pobytu, uvede se jiný údaj o místě pobytu dítěte před přijetím do zařízení,

    4. datum a čas přijetí dítěte do zařízení a datum a čas jeho ukončení,

    5. důvod přijetí dítěte do zařízení.

     

   2. Vede spisovou dokumentaci dětí umístěných v zařízení, která obsahuje:

    1. údaje uvedené v evidenci v písmenu a) bodech 1 až 5,

    2. kopie rozhodnutí soudu o umístění dítěte v zařízení, žádost obecního úřadu obce s rozšířenou působností o umístění dítěte v zařízení, doklad o přijetí dítěte a písemnou dohodu podle § 42 odst. 8,

    3. záznamy o spolupráci zařízení s orgány sociálně-právní ochrany, s dalšími orgány, právnickými i fyzickými osobami,

    4. záznamy o pomoci a léčbě poskytnuté dítěti, o přijatých opatřeních ve vztahu k dítěti, o poskytnuté lékařské péči a jejich důvodech,

    5. kopie Hlášení o přijetí dítěte do zařízení pro děti vyžadující okamžitou pomoc obecnímu úřadu obce s rozšířenou

     

    6. další údaje potřebné pro poskytování sociálně-právní ochrany.

     

        3) Bezodkladně po přijetí dítěte do zařízení formou (formulář) Hlášení o přijetí dítěte do zařízení pro děti vyžadující okamžitou pomoc informuje:

  1. orgán SPO (OSPOD) v jejímž správním obvodu má dítě

  2. kopii Hlášení o přijetí dítěte do zařízení pro děti vyžadující okamžitou pomoc  e- mailem na vědomí Předsednictvu FOD (předsedkyně Hanka Kupková)

  3. další kopii vkládá do spisu

    

 1. Žádá o dávku Přídavek na dítě.

   

 2. Pravidelně 1x měsíčně zasílá podklady ohledně umístěných dětí pro účely žádosti o příspěvek na dítě svěřené do zařízení pro děti vyžadující okamžitou pomoc. Kopii Žádosti o umístění dítěte do ZDVOP od OSPOD + kopii souhlasu zákonného zástupce s pobytem dítěte v zařízení, kopii soudního rozhodnutí + Záznamu  o předání dítěte -Vstupního listu, kopii Dohody o svěření dítěte do ZDVOP zákonným zástupcem + originál Potvrzení orgánu sociálně-právní ochrany dětí o umístění dítěte v zařízení pro děti vyžadující okamžitou pomoc (potvrzené příslušným OSPOD), formuláře: Hlášení změn pro posouzení nároku na státní příspěvek pro zřizovatele zařízení pro děti vyžadující okamžitou pomoc, Příloha k Žádosti o státní příspěvek pro zřizovatele zařízení pro děti vyžadující okamžitou pomoc – Seznam nezletilých dětí umístěných v zařízení pro děti vyžadující okamžitou pomoc na základě rozhodnutí soudu, na základě žádosti obecního úřadu obce s rozšířenou působností nebo na základě žádosti zákonného zástupce v případě, že obecní úřad obce s rozšířenou působností považuje umístění dítěte v zařízení za důvodné, za příslušný měsíc…,

 

  • Zřizovatel zařízení pro děti vyžadující okamžitou pomoc má nárok na státní příspěvek za pobyt a péči poskytovanou nezletilému dítěti v tomto zařízení na základě rozhodnutí soudu nebo na základě žádosti obecního úřadu obce s rozšířenou působností. Nárok na státní příspěvek za pobyt a péči poskytovanou nezletilému dítěti vzniká také v případě, že obecní úřad obce s rozšířenou působností považuje umístění dítěte v zařízení za důvodné. Vyjádření o důvodnosti umístění s uvedením počátečního data důvodného pobytu zašle obecní úřad obce s rozšířenou působností zařízení pro děti vyžadující okamžitou pomoc do osmi dnů ode dne doručení ohlášení o přijetí dítěte podle § 42 odst. 12. Shledá-li obecní úřad obce s rozšířenou působností, že další pobyt dítěte v zařízení již není důvodný, vyrozumí o tom zařízení a jeho zřizovatele.

    

  • Zřizovatel zařízení pro děti vyžadující okamžitou pomoc je povinen využít státní příspěvek pouze pro zařízení pro děti vyžadující okamžitou pomoc, v němž je dítě umístěno.

    

  •  Státní příspěvek

    

   a) náleží měsíčně za každé dítě ve výši 22 800 Kč,

    

   b) se snižuje o jednu třicetinu za každý den, v němž dítě pobývá mimo zařízení pro děti vyžadující okamžitou pomoc a pobyt mimo toto zařízení trvá po dobu 2 po sobě jdoucích kalendářních dnů; den, ve kterém dítě odejde ze zařízení v době po patnácté hodině, nebo den, ve kterém se vrátí do zařízení před patnáctou hodinou, se do doby 2 dnů po sobě jdoucích nezahrnuje,

    

   c) náleží i po nabytí právní moci rozhodnutí soudu o nařízení ústavní výchovy dítěte umístěného dosud v zařízení pro děti vyžadující okamžitou pomoc, jestliže je dítěti nadále poskytována péče v tomto zařízení, a to až do dne přijetí dítěte do příslušného zařízení pro výkon ústavní výchovy sjednaného obecním úřadem obce s rozšířenou působností podle § 28.

    

  •  Nárok na státní příspěvek zaniká

    

   a) dnem, kterým bylo zrušeno nebo pozbylo platnosti rozhodnutí soudu, kterým bylo dítě svěřeno do péče zařízení pro děti vyžadující okamžitou pomoc, nejde-li o případ uvedený v odstavci 3 písm. c); pokud dítě pobývá v péči zařízení pro děti vyžadující okamžitou pomoc i po tomto dni, zaniká nárok na státní příspěvek dnem, kdy dítě opustilo zařízení, nebo

    

   b) za předpokladu, že dítě bylo svěřeno do zařízení pro děti vyžadující okamžitou pomoc na žádost orgánu sociálně-právní ochrany, zákonného zástupce nebo dítěte, dnem, v němž obecní úřad obce s rozšířenou působností odeslal zařízení pro děti vyžadující okamžitou pomoc sdělení, že nepovažuje nadále umístění dítěte v tomto zařízení za důvodné.

    

  • Jestliže splňuje dítě po část kalendářního měsíce podmínky pro stanovení státního příspěvku v nižší výměře a po část kalendářního měsíce ve zvýšené výměře, stanoví se výše státního příspěvku ve vyšší výměře.

    

   6)  Průběžně provede zákonným zástupcům dítěte vyúčtování přeplatků a nedoplatků příspěvku na úhradu pobytu a péče. Toto vyúčtování se zasílá pouze rodičům, kterým byl vyměřen příspěvek na úhradu pobytu a péče,

       7)  Na vyžádání podává ve stanovené lhůtě zprávy soudu a ostatním státním

             orgánům.

       8)  Na vyžádání podává zprávy orgánu OSPOD o vývoji, chování a projevech dětí a o kontaktech s rodinnými příslušníky, apod.

   9)   Vede inventarizaci, Inventární seznam vybavení zařízení, zasílá FOD Praha stav inventarizace.

   10) Vede Pokladní knihu zařízení a pravidelně 1 x měsíčně zasílá vyúčtování FOD Praha.

   11) Vede Knihu jízd u služebního automobilu.

   12) Poskytuje dítěti odbornou péči sociálního pracovníka.

   13) Poskytuje rodičům odbornou pomoc sociálního pracovníka.

   14) Informuje rodiče o všech skutečnostech ohledně dítěte.

   15)          Poskytuje poradenství dítěti, jeho rodičům nebo osobám odpovědným za

         výchovu dítěte.

   16) Spolupracuje s rodinou a poskytuje této rodině pomoc při vyřizování a zajišťování          záležitostí týkajících se dítěte, předá kontakty (složka Sociální poradenství), nabízí konzultace nácviku rodičovských a dalších dovedností, které rodič nebo jiná osoba odpovědná za výchovu dítěte nezbytně potřebuje pro péči a výchovu dítěte, a to v souladu s Individuálním plánem zpracovaným orgánem sociálně-právní ochrany.

   17) Vede a zpracovává ke každému dítěti v zařízení Individuální plán poskytování sociálně-právní ochrany.

   18) Seznámí dítě s jeho právy a povinnostmi a zapíše to do Individuálního plánu poskytování sociálně-právní ochrany.

   VII.

   Povinnosti psychologa

    

 1. Poskytuje dítěti odbornou péči psychologa.

 2. Poskytuje poradenství dítěti, jeho rodičům nebo osobám odpovědným za výchovu dítěte.

 3. Spolupracuje s rodinou dítěte a poskytuje této rodině pomoc při zajištění terapie.

   4)  Poskytuje odborné konzultace, psychologická vyšetření, diagnostiku.

  5)  Poskytuje psychologické poradenství jednotlivým tetám v Klokánku, odbornou

       pomoc při prevenci syndromu vyhoření.

   

  VIII.

  Povinnosti ředitele zařízení

   

   

  1) Ředitel zařízení pro děti vyžadující okamžitou pomoc je

   

  a) oprávněn

  1. zakázat nebo přerušit návštěvu rodičů nebo jiných osob v zařízení v případě jejich nevhodného chování, které by nepříznivě působilo na výchovu dětí,

  2. být přítomen při otevření listovní nebo balíkové zásilky dítětem, pokud je důvodné podezření, že zásilka má z výchovného hlediska závadný obsah nebo by mohla ohrozit zdraví či bezpečnost dětí, a uschovat ji na dobu omezenou dnem propuštění dítěte ze zařízení,

  3. převzít od dítěte do dočasné úschovy finanční hotovost a předměty ohrožující výchovu, zdraví či bezpečnost dětí a v odůvodněných případech i cenné předměty; písemný zápis o převzetí a jeho důvodech ověřený ředitelem, dalším odborným pracovníkem zařízení a dítětem je založen do spisové dokumentace o dítěti,

  4. zastoupit dítě v běžných záležitostech,

  5. nařídit vyšetření dítěte, zda není pod vlivem alkoholu nebo jiné návykové látky,

   

  b) povinen

  1. seznámit dítě s jeho právy a povinnostmi,

  2. předat dítě podle rozhodnutí příslušného orgánu do péče budoucího osvojitele nebo pěstouna,

  3. dát příslušnému soudu podnět ke zrušení umístění dítěte v zařízení pro děti vyžadující okamžitou pomoc, pokud pominuly důvody pro další pobyt dítěte v tomto zařízení, a vyrozumět o tom příslušný orgán sociálně-právní ochrany,

  4. dát příslušnému soudu podnět k úpravě styku rodičů nebo jiných osob s dítětem v zařízení pro děti vyžadující okamžitou pomoc, vyžaduje-li to zájem dítěte, a vyrozumět o tom příslušný orgán sociálně-právní ochrany,

  5. podávat informace o dítěti zákonným zástupcům, jiným osobám odpovědným za výchovu dítěte nebo orgánům sociálně-právní ochrany na jejich žádost,

  6. projednat předem opatření zásadní důležitosti s dítětem, s přihlédnutím k jeho věku a rozumové vyspělosti, a se zákonnými zástupci dítěte, nehrozí-li nebezpečí z prodlení, a bezodkladně je informovat o provedeném opatření; nejsou-li zákonní zástupci dosažitelní, dát soudu podnět k ustanovení opatrovníka,

  7. propustit dítě poté, co se dozvěděl o rozhodnutí soudu, kterým bylo zrušeno svěření dítěte do zařízení pro děti vyžadující okamžitou pomoc, ne však dříve, než dítě převezme osoba odpovědná za jeho výchovu.

   

  2) Ředitel zařízení pro děti vyžadující okamžitou pomoc rozhoduje o právech a povinnostech v oblasti státní správy sociálně-právní ochrany, pokud jde o zamítnutí žádosti rodičů nebo jiných osob odpovědných za výchovu dítěte o povolení pobytu mimo zařízení pro děti vyžadující okamžitou pomoc. Nadřízeným správním orgánem ředitele je krajský úřad, v jehož obvodu se nachází adresa sídla zařízení pro děti vyžadující okamžitou pomoc. Odvolání proti rozhodnutí ředitele nemá odkladný účinek.

   

  3) Zřizovatel zařízení pro děti vyžadující okamžitou pomoc je povinen určit zástupce ředitele, který má, v případě, že zastupuje ředitele, oprávnění a povinnosti podle odstavců 3 a 4.

   

  4) Zařízení pro děti vyžadující okamžitou pomoc může vykonávat činnost jen v objektu nebo prostorách, které umožňují zajištění přijetí dítěte, ubytování a přípravu dětí na školní vyučování, stravování, zájmovou a další činnost ve volném čase.

   

  5) Přemístění dítěte umístěného v zařízení pro děti vyžadující okamžitou pomoc do jiného takového zařízení je možné jen:

   

  a) na základě rozhodnutí soudu,

   

   

  IX.

  Povinnosti veškerého personálu zařízení

   

 1. K dětem je nutno přistupovat vlídně a laskavě, posilovat jejich sebeúctu a vyvarovat se jednání, jímž by se personál dotkl jejich cti, důstojnosti dítěte nebo jejich blízkých.  Zároveň je ale nutno dětem vymezit hranice v chování, dbát na jejich dodržování. Posilovat každé pozitivní jednání dítěte. Je nutno mít na paměti, že děti přicházejí do zařízení mnohdy s traumatickými následky týrání, deprivace apod.

 2. Bez ohledu na okolnosti, které způsobily, že se dítě ocitlo v zařízení, je nepřípustné se o rodičích či jiných blízkých vyjadřovat negativně či kriticky.

 3. Všichni pracovníci jsou povinni zachovávat mlčenlivost o zdravotním stavu a soukromí dětí a jejich rodinných příslušníků, s nimiž přijde do styku při výkonu práce nebo v souvislosti s ní, pokud této povinnosti nebyl zákonnými zástupci dítěte nebo jinými dotyčnými osobami zproštěn. Povinnost mlčenlivosti se nevztahuje na úkony sociálně-právní ochrany dětí, se zdravotnickými zařízeními a příslušnými státními orgány.

 4. Je zakázáno ve všech prostorách zařízení, včetně  dvoru kouřit a konzumovat alkohol či jiné omamné látky.

 5. Je nepřípustné v přítomnosti dětí používat vulgární výrazy, kouřit či pít alkohol a to i mimo prostory zařízení (např. během výletu, apod.).

 6. Zaměstnanci jsou povinni zabraňovat vzniku škod na majetku FOD a na osobním majetku dětí, chránit jej před ztrátou, odcizením, poškozením či zničením.

 7. Je třeba udržovat společné prostory v čistotě a pořádku.

 8. Každý, kdo používá služební automobil, musí mít tzv. školení řidičů referenčních vozidel. Je nutno pro každou jízdu vyplňovat Knihu jízd, která je ve služebním automobilu.

 9. Všichni zaměstnanci jsou povinni se 1 x měsíčně zúčastnit porady zaměstnanců zařízení.

  10)Všichni zaměstnanci jsou povinni dbát pokynů svých nadřízených.

   

   

  X.

  Řešení sporů, stížností pracovníků a dětí

   

 1. Jakékoli spory mezi personálem se nesmí za žádných okolností odrážet v péči o děti!

 2. Systém pro řešení stížností spočívá v transparentní komunikaci. Pokud má jakýkoli zaměstnanec problém, obtíž, cítí příkoří, nedaří se mu domluva s jiným kolegou, pak požádá svého bezprostředního nadřízeného, aby v jednání, u něhož budou přítomny všechny strany sporu, problém otevřel a umožnil jeho vyřešení.

   

  Pokud zaměstnanec nebude spokojen s řešením sporu, má právo se obrátit na dalšího nadřízeného v hierarchii, v případě zařízení Klokánek to znamená ředitele zařízení. O tomto musí být opět informovány všechny zúčastněné strany sporu.

  V této hierarchii řešení sporů se bude postupovat stejným způsobem dále, takže dalším v hierarchii je Předsednictvo FOD v čele s předsedou.

   

   Z každého řešení sporu bude vytvořen záznam z jednání.

          

 3. Pokud se zaměstnanec domnívá, že jeho problém je natolik závažný nebo akutní, má právo přeskočit výše popsanou hierarchii, může se obrátit přímo na Předsednictvo FOD. Zaměstnanec ale musí počítat s tím, že nejvyšší vedení FOD bude chtít znát názor všech stran účastných sporu.

 4. Pokud mají děti pocit příkoří ze strany některého z pracovníku zařízení, bude jejich stížnost řešena po vyslechnutí všech zúčastněných stran bezprostředním nadřízeným. Ten je povinen o tomto řešení učinit zápis do spisové dokumentace dítěte.

 5. Pokud se zákonný zástupce bude domnívat, že jejich dítěti není poskytována adekvátní péče, bude tato stížnost řešena opět po vyslechnutí všech zúčastněných stran bezprostředním nadřízeným pracovníka zařízení. Zápis z jednání je evidován v Knize stížností.

   

   

                                                    XI.

                                       Podávání stížností

 1.  Stížnost může podat dítě, zákonný zástupce (jím pověřená osoba), pracovníci v

   zařízení, občan samostatně. Vůči tomu, kdo podá stížnost, nemohou být

            vedeny sankce a nelze jej trestně stíhat.

 2. Stížnost může být předána osobně zaměstnanci Klokánku, zaslána poštou,

   emailem, telefonicky nebo anonymně vhozena do Schránky podnětů a

   stížností, která je umístěna na chodbě v přízemí zařízení. Schránku podnětů a

   stížností  vybírá administrativní pracovník denně po dobu pracovního týdne. Všechny stížnosti jsou evidovány v Knize stížností, která se nachází

   v kanceláři zařízení. V Knize stížností se uvádí: datum podání, kdo stížnost

   podal, co je předmětem stížnosti a řešení.

 3. Oprávněnými osobami, které stížnosti vyřizují, je ředitel zařízení.

 4. Stížnosti na ředitele zařízení vyřizuje zřizovatel FOD.

 5.  Stížnost je vyřízena co nejrychleji, stížnost dítěte je řešena neprodleně!!!

 6.  Nejzazší lhůta pro vyřízení stížností je do 30 kalendářních dnů. V případě

    postoupení stížnosti členům Předsednictva FOD může být lhůta pro vyřízení

             stížnosti prodloužena až na 60 kalendářních dnů, přičemž do 30 kalendářních

            dnů je stěžovatel obeznámen se započetím řešení stížnosti.

 7. Pokud je stěžovatel se způsobem vyřízení stížnosti nespokojen, postoupí

   stížnost vždy přímému nadřízenému pracovníka, který stížnost vyřizoval.

  Pokud je stěžovatel s výsledkem stížnosti od členů Předsednictva FOD nespokojen, může stížnost podat na nezávislou instituci k prošetření.

 8. Přímým nadřízeným každého pracovníka Klokánku FOD, Peřinova 341/2 v Olomouci je ředitelka zařízení Mgr. Šárka Kupčáková, přímým nadřízeným ředitelky zařízení je předsedkyně Hanka Kupková.

   

  Kontaktní adresy pro stížnosti:

       Ředitelka zařízení                                              (popř. určený zástupce)        

  Mgr. Šárka Kupčáková                                      Mgr. Marta Solichová

  Tel. 724 667 626                                                Tel.724 567 560

  sarka.kupcakova@email.cz                               marta.solichova@fod.cz

   

  Fond ohrožených dětí                                             

  Na Poříčí 6, 110 00  Praha                                               

  Předsedkyně Hanka Kupková

  Tel. 724 667 766 hanka.kupkova@fod.cz                                                    

   

     Orgán registrující sociální služby, orgán vydávající pověření SPOD

  Magistrát hlavního města Prahy

  odbor správních činností ve zdravotnictví

  a sociální péči

  Charvátova 145/9

  110 00 Praha 1

  236/004 139

   

  Krajský úřad Olomouc
  oddělení sociálně-právní ochrany dětí
  Jeremenkova 40a
  779 00 Olomouc

   

   XII.

      Podávání podnětů

 1. Podněty ke zlepšení situace může podat každý zaměstnanec Klokánku. Všechny podněty se zaevidují v Knize podnětů. Podněty týkající se oprav, zabezpečí správce budovy, případně majitel objektu. Rychlost vyřízení je také závislá například na finanční situaci (pokud se jedná o nákup), případně se osloví sponzoři a dárci, kteří potom cíleně na daný požadavek reagují. Pokud se jedná o podněty k vylepšení služby, navrhovatel vše konzultuje s ředitelem zařízení.

                                                           

 

 

                                                      XIII.

                                           Bezpečnost práce

 

1) Všichni pracovníci zařízení jsou povinni dodržovat povinnosti vyplývající ze zákona o ochraně veřejného zdraví č. 274/2003 Sb., dodržovat pravidla BOZP a PO, a dalších předpisů, zejména:

a) dbát o čistotu a hygienu v zařízení, vhodné osvětlení a vytápění a zjišťovat pravidelný úklid všech prostor zařízení;

b) používat pouze nezávadnou vodu a nezávadné potraviny vhodné pro děti, kontrolovat, zda není prošlá lhůta spotřeby a nepoužívat rizikové potraviny, zejména majonézy, tatarské omáčky, krémy a další potraviny s rizikem nedostatečného tepelného zpracování vajec, uzenin a masa, v případě nejasností konzultovat s dětskou lékařkou;

c)       průběžně zajišťovat praní prádla, ložní prádlo vyměňovat nejméně 1x/za 14 dnů, ručníky 1xza týden, drobné prádlo dle potřeby;

d)  kontrolovat při každém přijmu dítěte nebo jeho návštěvě mimo zařízení, zda nemá vši, svrab a jiné nemoci z nedostatečné hygieny a ihned sjednat nápravu.

e) dodržovat veškerá pravidla BOZP a PO

 

    aktualizace 9/2017


 

Standardy kvality - výběr (1a, 4a, 6c,14a)

Kompletní Standardy kvality jsou k nahlednutí v zařízení.

 

1a) Zařízení pro děti vyžadující okamžitou pomoc má písemně definováno a
zveřejněno poslání, cíle, cílovou skupinu a zásady své činnosti, a to formou
srozumitelnou dětem, jejich rodičům nebo jiným osobám odpovědným za
výchovu dítěte a dalším osobám příbuzným nebo dítěti blízkým.


Klokánek v Olomouci je Zařízením pro děti vyžadující okamžitou pomoc, jehož
zřizovatelem je spolek Fond ohrožených dětí, s působností od r. 1990. FOD byl
založen na pomoc týraným, zanedbávaným, zneužívaným, opuštěným nebo
jinak sociálně ohroženým dětem, s působností na celém území České republiky.
Poslání a cíle FOD:
   1. Zřizování a provoz zařízení pro děti vyžadující okamžitou pomoc
Klokánek
   2. Provoz krizové linky pro matky, které tají těhotenství
   3. Osvěta
   4. Snaha o zlepšení legislativy i praxe na úseku ochrany dětí

Cílová skupina:
   1. Děti 0 – 18 let věku


V souladu s posláním a cíli FOD pracuje s cílovou skupinou také Klokánek
v Olomouci od r. 2013.

Poslání a cíle ZDVOP Klokánek Olomouc

1. Provoz ZDVOP Klokánek Olomouc
2. Zajištění kontaktu dítěte s biologickou rodinou
3. Spolupráce při vytváření podmínek pro návrat dítěte do biologické rodiny
4. Spolupráce s OSPOD a KÚ při zajišťování přechodu dítěte do NRP

 

Cílová skupina:
   Děti 0 – 18 let věku
Zásady činnosti ZDVOP Klokánek Olomouc:

 • dodržování práv dětí ,
 • poskytování nepřetržité péče co nejvíce podobné péči rodinné,
 • multidisciplinární přístup (spolupráce s odborníky a jinými organizacemi),
 • individuální přístup k dětem (vychází z individuálních potřeb každého dítěte),
 • respektování volby dítěte (nabídka více možností řešení, dítě má vždy možnost rozhodnout se),
 • podpora rozvoje samostatnosti a posilování sociálního začleňování,
 • komplexnost (péče poskytovaná dítěti a jeho rodině, případně dalším
 • zúčastněným osobám)

Klokánek nabízí přechodnou péči rodinného typu dětem ve věku 0 – 18 let,
z celé republiky, které z vážných důvodů nemohou zůstat ve své rodině a kterým
jsme schopni zajistit uspokojení základních životních potřeb. Během pobytu je o
děti pečováno do doby, dokud se nemohou vrátit zpět domů nebo do rodiny
náhradní, případně do jiného zařízení dlouhodobé péče.


„Zařízení pro děti vyžadující okamžitou pomoc poskytují ochranu a pomoc
dítěti, které se ocitlo bez jakékoliv péče nebo jsou-li jeho život nebo příznivý
vývoj vážně ohroženy anebo ocitlo-li se dítě bez péče přiměřené jeho věku, jde-
li o dítě tělesně nebo duševně týrané nebo zneužívané anebo o dítě, které se
ocitlo v prostředí nebo situaci, kdy jsou závažným způsobem ohrožena jeho
základní práva. Ochrana a pomoc takovému dítěti spočívá v uspokojování
základních životních potřeb, včetně ubytování, v zajištění zdravotních služeb a
v psychologické a jiné obdobné nutné péči.“ (dle zákona SPOD)


Neposkytujeme péči dětem, které potřebují nepřetržitý lékařský dohled, jelikož
Klokánek není zdravotnickým zařízením.


Provoz zařízení je nepřetržitý.


Klokánek v Olomouci má kapacitu 16 dětí, které jsou ubytovány vždy po
čtyřech, ve čtyřech bytech Klokánku. Vždy se snažíme zajistit společné
ubytování sourozenců!!! Pokud to vyžaduje situace, že sourozenci nemají být
spolu, respektujeme to. Vždy konzultujeme s rodiči.
O děti v bytě pečuje celodenně teta, která se u dětí střídá vždy po týdnu
nepřetržité péče. Tety v bytě i přespávají. Vykonávají tak nad dětmi soustavný
dohled a dítě má vždy zajištěnu přítomnost blízkého, dospělého člověka 24
hodin denně.


O děti tety pečují po všech stánkách – nakupují, vaří, hrají si s dětmi, připravují
se s nimi do školy, spolupracují se školami a se zdravotníky, starají se o
domácnost, plánují volnočasové aktivity apod. Pokud je to možné, snažíme se
zachovat stávajícího lékaře dítěte i jeho školní prostředí. Pokud to vzdálenost

neumožní, děti u nás navštěvují školu co nejbližší ZDVOP Klokánek.
Spolupracující lékařem je MUDr. Petr Kadleček (Spea), který nám pomáhá dát
do pořádku i ev. nesplněné preventivní prohlídky či očkování dětí. O děti se
stará také jedna denní teta, která děti doprovází do škol či školek a také je zde
vyzvedává. Starší děti dochází do školy samostatně. S dětmi pracují také
sociální pracovníci, kteří jsou také nápomocni rodinám při vytváření podmínek
pro návrat dětí do rodiny. Dle potřeb s dětmi pracují i další odborní pracovníci
(psycholožka, aj.).


Při péči o děti vždy dodržujeme práva dětí, snažíme se, aby se u nás děti cítily
co nejlépe až do doby, než se mohou vrátit zpět do své původní rodiny, než je
vyřešena jejich rodinná situace, případně aby co nejlépe zvládly přechod do
systému NRP. Umožňujeme co nejširší kontakt dítěte s biologickou rodinou,
s kamarády dítěte. Kontakt je osobní (návštěvy v zařízení, procházky venku,
pobyty v rodině), písemný i telefonický.


Náš přístup je multidisciplinární (spolupracujeme s dalšími odborníky a
organizacemi, účastníme se případových konferencí) a také individuální
(vycházíme ze situace a potřeb každého dítěte samostatně). Respektujeme vždy volbu a přání dítěte, podporujeme dítě v rozvoji samostatnosti.
Naše péče o děti je komplexní. Rodičům i dětem je poskytováno poradenství a
nabízena spolupráce s cílem maximálně zlepšit jejich situaci a napomoci návratu
dítěte do rodiny.


Pokud se děti nemohou vrátit zpět do původní nebo širší rodiny, ZDVOP
Klokánek spolupracuje s příslušnými úřady na citlivém přechodu dítěte do
rodiny náhradní, v krajním případně do zařízení poskytující dlouhodobou péči.

 

4a) Zařízení pro děti vyžadující okamžitou pomoc informuje dítě, jeho
rodiče či jiné osoby odpovědné za výchovu dítěte a další osoby dítěti
příbuzné nebo blízké srozumitelným způsobem o poskytování sociálně-
právní ochrany ze strany zařízení pro děti vyžadující okamžitou pomoc,
zejména o průběhu pobytu dítěte v zařízení, právech a povinnostech
umístěných dětí, zaměstnanců a ředitele zařízení pro děti vyžadující
okamžitou pomoc.


O poskytování sociálně-právní ochrany jsou děti a rodiče informováni
sociální pracovnicí či ředitelem zařízení ihned při předávání dítěte a to
prostřednictvím Pravidel pro rodiče, mají možnost se seznámit s volně
dostupným Vnitřním řádem a Návštěvním řádem. Jestliže rodiče nejsou při
příjmu dítěte přítomni (dítě je přivezeno OSPODem nebo zaměstnanci soudu),
formuláře jsou rodičům předány při nejbližší možné příležitosti ve ZDVOP, ev.
o spolupráci při předání informací požádáme OSPOD.

 

 •  Přiměřeně věku jsou o poskytování SPO ve ZDVOP informováni také děti a to prostřednictvím Pravidel Klokánku pro děti 0-5 let, 6-11 let a 12-18 let.

Po přijetí dítěte, přiměřeně věku a situaci, vysvětluje dítěti pravidla režimu
v Klokánku a možnostech dítěte v Klokánku dítěti sociální pracovník a také teta,
která má dítě na starost. Oba dítěti vysvětlují vše spojené s jeho pobytem
v zařízení, jsou mu oporou a plně k dispozici.


Každé dítě má právo na informace o jeho situaci. Dětem se snažíme vytvořit
bezpečné prostředí a doprovázet je v průběhu pobytu (říkat dětem pravdu,
nejsme viníky situace, prožívat emoce s dětmi, …).


Vyvarujme se těchto situací, při nichž mohou být práva dítěte nebo rodičů
porušována:


Dítě neinformujeme o jeho situaci.
Dítěti zapíráme informace kolem jeho situace.
Rodič nedostane informace o dítěti, když o ně požádá (výj. na pokyn soudu či PČR nejsou sděleny informace ohrožující dítě).
Rodič nemá možnost vyjádřit se ke vzdělávání dítěte.
Zastrašujeme – vyhrožujeme něčím, abychom dosáhli potřebného chování rodiče.
Rodičům je bezdůvodně znemožňován kontakt s dítětem.

 

  6c) Zařízení pro děti vyžadující okamžitou pomoc má vždy zajištěnu pro
umístěné děti dostupnou zdravotní péči a péči psychologa. Pokud je
zdravotní péče nebo péče psychologa zajišťována externě, pak zařízení pro
děti vyžadující okamžitou pomoc zveřejní, kdo tuto péči pro zařízení
zajišťuje a v jakém rozsahu.


Pro umístěné děti zajištujeme zdravotní péči nejlépe v původním
zdravotnickém zařízení dítěte. Pokud to, s ohledem na vzdálenost, není možné,
využíváme služeb MUDr. Petra Kadlečka, Spea Olomouc, který vždy dítě ošetří,
zajistí mu potřebnou péči, případně dítě ( při předpokladu delšího pobytu)
zaregistruje.


Psychologickou podporu dětí řešíme individuálně. V případě, kdy k nám je
umístěno dítě, které již psychologa navštěvuje, případně se stalo obětí trestného
činu a je předpoklad, že z jedním z vyšetřovacích úkonů bude i psychologické
vyšetření dítěte, případně probíhá soudní řízení, jehož součástí bude znalecký
posudek z oboru psychologie – poté děti duplicitně šetřit nenecháváme, ale po
domluvě s OSPODem s dítětem pracuje psycholog v rámci trestního anebo
opatrovnického řízení.


Jestliže se žádné psychologické vyšetření dítěte neplánuje, pak využíváme
přímo psycholožku Klokánku Mgr. Leonu Švecovou, která provádí
psychologické vyšetření, průběžné psychologické vyšetření či vyšetření pro
odchod dětí do NRP.
     

 

14a) Zařízení pro děti vyžadující okamžitou pomoc má písemně zpracována
a zveřejněna pravidla pro podávání, vyřizování a evidenci stížností na
kvalitu nebo způsob poskytování sociálně-právní ochrany, zejména
informuje cílovou skupinu jakou formou stížnost podat, na koho se obrátit,
kdo a jakým způsobem bude stížnost vyřizovat a v jaké lhůtě.


Stížnost je vyjádření nespokojenosti, jejímž obsahem jsou informace pro
zlepšení kvality a způsobu poskytované SPO.


Stížnost může podat dítě, zákonný zástupce (jím pověřená osoba), pracovníci v
zařízení, občan samostatně. Vůči tomu, kdo podá stížnost, nemohou být vedeny
sankce a nelze jej trestně stíhat.


Děti jsou při příjmu do zařízení seznámeny sociálním pracovníkem či tetami
s pravidly zařízení, upravující chod zařízení, jejich práva a povinnosti,
odstupňované dle věku.
Dále jsou informovány sociální pracovnicí či tetou o možnosti podání stížnosti
ústně a písemně (Zákonní zástupci jsou informováni formou textu Pravidla pro
rodiče, které při nástupu dítěte do zařízení vždy obdrží stvrdí podpisem.
Zákonní zástupci jsou také seznámeni s Vnitřním řádem a Návštěvním řádem
Klokánku, které jsou vyvěšeny v prostorách zařízení.)


Kdo, kdy a jak může podat stížnost


DĚTI


Děti si mohou stěžovat osobně, písemně, elektronicky, telefonicky; i anonymně.


Děti si mohou stěžovat tetě, sociálnímu pracovníkovi, zástupci ředitele, řediteli
zařízení, zřizovateli ZDVOP anebo do schránky podnětů a stížností, která je
umístěna na chodbě v přízemí zařízení. Pokud si dítě stěžuje jinému
pracovníkovi, ten tuto stížnost postoupí dále podle posloupnosti v první větě
(tzn. vždy nadřízenému pracovníkovi, na kterého se stížnost vztahuje).


Dítě může stížnost poslat písemně na adresu zařízení nebo sepsanou stížnost
předat kterémukoliv zaměstnanci Klokánku, který ji předá některému z výše
uvedených pracovníků.


Dítě si může také zvolit zástupce, který bude ve věci stížnosti jednat za něj,
tento zástupce může být kterýkoliv pracovník zařízení, rodinný příslušník,
pracovník OSPOD či jiná osoba (učitelka,…).

ZÁKONNÍ ZÁSTUPCI A JIMI POVĚŘENÉ OSOBY


Zákonní zástupci si mohou stěžovat osobně, písemně, elektronicky, telefonicky;
i anonymně.


Zákonní zástupci si mohou stěžovat tetě, sociálnímu pracovníkovi, zástupci
ředitele, řediteli zařízení, zřizovateli ZDVOP anebo do Schránky podnětů a
stížností, která je umístěna na chodbě v přízemí zařízení. Pokud si zákonný
zástupce stěžuje jinému pracovníkovi zařízení, ten tuto stížnost postoupí dále
podle (tzn. vždy nadřízenému pracovníka, na kterého se stížnost vztahuje).


Zákonný zástupce může stížnost poslat písemně na adresu zařízení nebo
sepsanou stížnost předá kterémukoliv zaměstnanci Klokánku, který jí předá
některému z výše uvedených pracovníků a stížnost bude evidovaná v Knize
stížností.


DALŠÍ OSOBY


Další osoby si mohou stěžovat osobně, písemně, elektronicky, telefonicky; i
anonymně.


Další osoby (pracovníci jiných organizací a institucí, příbuzní dítěte, kteří
nemají právo na informace o dítěti, cizí lidé, učitelé ve škole, lékař aj.) si mohou
stěžovat tetě, sociálnímu pracovníkovi, zástupci ředitele, řediteli, zřizovateli
ZDVOP. Pokud si další osoba stěžuje jinému pracovníkovi, ten tuto stížnost
postoupí dále podle posloupnosti v první větě (tzn. vždy nadřízenému
pracovníkovi, na kterého se stížnost vztahuje).


Způsob podání stížnosti:


Písemná stížnost


Stížnost může být poslaná písemně na adresu zařízení, může být i předána
kterémukoliv zaměstnanci Klokánku nebo ji na místě může zaznamenat do
formuláře Záznam stížnosti, který je součást Knihy stížností. Zaměstnanci
Klokánku stížnosti vždy předají řediteli, který je bude řešit a o řešení vyrozumí
stěžovatele. Stížnost bude evidovaná v Knize stížností. Písemná stížnost
obsahuje tyto náležitosti: jméno osoby, která stížnost podává (pokud nejde o
anonymní stížnost), datum podání, předmět stížnosti, způsob, jakým chce být o
vyřízení stížnosti informován (písemně na adresu, osobně aj.).


Schránka podnětů a stížností

Schránka podnětů a stížností je ve ZDVOP Klokánek Olomouc umístěna na
jednom místě. Schránka podnětů a stížností je přístupná všem, kteří mají
přístup do Klokánku (dětem, zaměstnancům), je umístěna na chodbě v přízemí
Klokánku. Schránka podnětů a stížností je kontrolována a vybírána
administrativním pracovníkem FOD či zástupcem ředitele zařízení a to
v pracovní dny denně.


Podněty jsou evidovány v Knize podnětů, která se nachází v kanceláři zařízení.
Stížnosti jsou evidovány v Knize stížností, která se nachází také v kanceláři
zařízení.
V Knize stížností se uvádí: datum podání, kdo stížnost podal, co je předmětem
stížnosti a řešení stížnosti


Anonymní stížnost


Anonymní stížnost, která je podána ústně. Jde o stížnost, kdy stěžovatel přijde
do zařízení a přeje si zůstat v anonymitě nebo neuvede jméno.
Povinnost pracovníka, jemuž je stížnost tlumočena, je zacházet s ní, jako by byla
anonymní (stěžovatel si přeje být anonymizovaný). Anonymní stěžovatel si
může vybrat kterékoliv pracovníka v zařízení, ke kterému má důvěru, a tomu
stížnost sdělit. Tento pracovník stížnost předá řediteli zařízení nebo jeho
zástupci a stížnost bude zaznamenaná do Knihy stížností.


Anonymní stížnost podána písemně (stížnost, kdy si stěžovatel přeje zůstat
v anonymitě nebo neuvede své jméno). Tato písemná stížnost bude vložena do
Knihy stížností.


Telefonická a ústní stížnost


Telefonická a ústní stížnost bude také evidovaná do Knihy stížností.


POSTUP PŘI VYŘIZOVÁNÍ STÍŽNOSTÍ


Oprávněnými osobami, které stížnosti vyřizují, je ředitel zařízení nebo jeho
zástupce. Další pracovníci mohou vyřizovat stížnosti, pouze z pověření ředitele
zařízení, který posoudí závažnost stížnosti. Stížnosti na ředitele zařízení vyřizuje
zřizovatel FOD.
Stížnost je vyřízena co nejrychleji, stížnost dítěte je řešena neprodleně!!!
Nejzazší lhůta pro vyřízení stížností je do 30 kalendářních dnů. V případě
postoupení stížnosti člence Předsednictva FOD může být lhůta pro vyřízení

stížnosti prodloužena až na 60 kalendářních dnů, přičemž do 30 kalendářních
dnů je stěžovatel obeznámen se započetím řešení stížnosti.


Pokud je stěžovatel s výsledkem stížnosti od členů Předsednictva FOD
nespokojen, může stížnost podat na nezávislou instituci k prošetření.


Při osobním předání stížnosti se snaží pracovník, přijímající stížnost,
dodržovat následující principy komunikace, které lze mnemotechnicky vyjádřit
zkratkou NVVP:

 • Naslouchat
 • Vysvětlit /Omluvit se /vyjádřit pochopení/
 • Vyřešit
 • Poděkovat

Stížnosti se vyřizují individuálně podle jejich obsahu a závažnosti. S jejich
vyřízením, s případnými nápravnými opatřeními jsou seznámeny obě strany.


Když si stěžují děti


Dítě si může stěžovat na tetu, na jiné pracovníky, na chod zařízení. Ve všech
případech se pracovník ZDVOP, přijímající stížnost dítěte, snaží důsledným
šetřením zjistit, zda je stížnost dítěte oprávněná či neoprávněná. Stížnost je
předána sociálnímu pracovníkovi, který informuje ředitele zařízení. Dále učiní
zápis do Knihy stížností.


Ředitel zařízení: Dítě vyslechne a pohovorem s ním se snaží zjistit
oprávněnost jeho stížnosti. Pokud ředitel dojde k závěru, že by stížnost mohla
být oprávněná, pohovoří o situaci popsané dítětem s tetou. Následně se
pracovník snaží sjednat nápravu a to vysvětlením situace mezi oběma stranami
(dítětem a tetou) a sjednáním nápravy ze strany tety.

Nápravná opatření mohou být dále následující:


Pokud se jedná o pochybení tety – pohovorem, výtkou, případně upozorněním,
že pokud by teta nezměnila výchovné postupy, může to vést k rozvázání
pracovního poměru ze strany zaměstnavatele.


V případě, že si dítě přeje být v anonymitě (nechce, aby se o jeho stížnosti teta
dověděla), řeší pracovník stížnost obdobně, ovšem bez toho, aby dítě vyšlo

z anonymity. Pracovník dítě vyslechne a pohovorem s ním se snaží zjistit
oprávněnost jeho stížnosti. Pokud stížnost nebude oprávněná, pracovník
s dítětem probere jeho povinnosti a sdělí mu, jaké má teta možnosti, když on své
povinnosti neplní.


Dítě a péče tety o dítě je následně intenzivně sledována, s dítětem nejméně
2x/týdně hovoří sociální pracovník zařízení o jeho aktuálních pocitech z pobytu
v zařízení.


Zákonní zástupci (jimi pověřené osoby)


Stížností zákonných zástupců řeší vždy ředitel zařízení. Zákonný zástupce si
může stěžovat na zařízení obecně, na tetu, na sociálního pracovníka, na
jiného pracovníka zařízení, na poskytování sociálně právní ochrany. Vždy je
nutné zajistit nápravná opatření a následně o tomto provést zápis do Knihy
stížností.


Ředitel zařízení zjistí všechny okolnosti, které se stížnosti týkají. Postupuje
podle pravidla NVVP:

 • Naslouchat
 • Vysvětlit /Omluvit se /vyjádřit pochopení/
 • Vyřešit
 • Poděkovat

Fáze vysvětlení a vyřešení se týká i tet, kterých se stížnost může týkat.
Modelová situace: Pocit zákonného zástupce, že se teta chová vůči zákonnému
zástupci nevhodně, přezíravě, agresivně. Tuto situaci řeší ředitel zařízení, který
vyslechne obě strany.

Další osoby


(pracovníci jiných organizací a institucí, jiní příbuzní dítěte, kteří nemají právo
na informace o dítěti, cizí lidé, učitelé ve škole, lékař aj.).


V případě stížností dalších osob (bez pověření zákonných zástupců) se postupuje
následovně:

Stížnosti řeší vždy ředitel zařízení, je proveden zápis do Knihy stížností.
V případě, že je stížnost oprávněná, provedou se taková opatření, aby k dalším
stížnostem nebyl důvod.


V případě stížností zaměstnanců zařízení postupuje následovně:


Stížnosti řeší vždy ředitel zařízení, pokud se netýká přímo jeho (v takovém
případě o stížnosti rozhoduje jeho nadřízení, tedy Předsednictvo FOD).

Pracovníci zařízení si mohou stěžovat na provoz zařízení či na konkrétního
pracovníka. Je proveden zápis do Knihy stížností. Postupuje se podle pravidla
NVVP:

 • Naslouchat
 • Vysvětlit /Omluvit se /vyjádřit pochopení/
 • Vyřešit
 • Poděkovat

Modelová situace: Teta si stěžuje na kolegyni, že neekonomicky hospodaří se
svěřenými finančními prostředky, nedoplňuji např. mycí potřeby, které došly…
S oběma tetami je proveden pohovor, pokud dojde k dohodě ve věci společného
hospodaření s finanční dotací, následují častější kontroly spokojenosti obou tet
s pracovními podmínkami. Je nabídnuta supervize.


Lhůty pro vyřízení stížností:


Stížnosti řešíme co nejrychleji, stížnost dítěte řešíme NEPRODLENĚ –
dbáme na psychický stav svěřeného dítěte, pro které je traumatem
sebemenší podnět k nespokojenosti a se stížností související prezentace
problému.


Nejzazší lhůta pro vyřízení stížností je do 30 kalendářních dnů. V případě
postoupení stížnosti členům Předsednictva FOD může být lhůta pro vyřízení
stížnosti prodloužena až na 60 kalendářních dnů, přičemž do 30 kalendářních
dnů je stěžovatel obeznámen se započetím řešení stížnosti.
Pokud je stěžovatel s výsledkem stížnosti od členů Předsednictva FOD
nespokojen, může stížnost podat na nezávislou instituci k prošetření.

Kontaktní adresy pro stížnosti a podněty

 

Ředitelka zařízení
Mgr. Šárka Kupčáková
Tel. 724 667 626
Sarka.kupcakova@email.cz

 

(popř. určený zástupce)
Mgr. Marta Solichová
tel.724 567 560
marta.solichova@fod.cz

 

Předsedkyně FOD
Hanka Kupková
Tel. 724 667 766 , hanka.kupkova@fod.cz
Fond ohrožených dětí
Na Poříčí 6
110 00 Praha 1Orgán registrující sociální služby, orgán vydávající pověření SPOD

Magistrát hlavního města Prahy
odbor správních činností ve zdravotnictví

a sociální péči
Charvátova 145/9
110 00 Praha 1
236/004 139
Krajský úřad Olomouc
oddělení sociálně-právní ochrany dětí

Jeremenkova 40a
779 00 Olomouc

Forma oznámení výsledku o vyřízení stížnosti kopíruje formu podání stížnosti.

Projekt je spolufinancován
z rozpočtu
Olomouckého kraje.

logo-olomouckeho-kraje (2).jpg

SEO

Klokánek Olomouc
Peřinova 2, 779 00
klokanekolomouc